POZIV ZA UČEŠĆE NA NAUČNOJ KONFERENCIJI

Ovim putem vas obaveštavamo da je u pripremi prva naučna konferencija na temu obrazovanja
medicinskih sestara, gde će biti pozvani predavači eminentih obrazovnih ustanova iz zemalja
Balkana koji će nam preneti njihovo iskustvo i koji su problemi sa kojim se susreću kao i kako ih
rešavaju. Pozivamo naše profesore, studente, saradnike, kolege da uzmu učešće i daju svoj
doprinos u rešavanju mnogobrojnih problema sa kojima se medicinske sestre susreću u
prepoznavanju nivoa obrazovanja u ustaovama gde su zaposlene.
Organizator konferencije „Razvojni obrazovni put sestrinstva na Balkanu” koji će se održati od
15.11.-19.11.2023.godine na Tari su Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “MEDIKA”
Beograd i Unija udruženja medicinski sestara i zdravstvenih tehničara.
Cilj konferencije je razmena iskustava o obrazovanju, identifikovanje razlika kao i problema u
primeni stečenih zvanja u zdravstvenom sistemu kod medicinskih sestara. Donošenje
zajedničkog stava o mogućim načinima delovanja po pitanju rešavanja ovih problema.
Pozvani predavači su:
1. Prof. dr Jelena Ilić Živojinović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. SRBIJA.
2. Prof. dr Ljubiša Pađen, Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet u Ljubljani.
SLOVENIJA
3. Prof. dr Štefica Mikšič, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, katedra za
sestrinstvo, Osjek, HRVATSKA
4. ASS. dr sc. med. Dijana Lalović, JU Stručna medicinska škola, Medicinski fakultet
Univerziteta u Podgorici. CRNA GORA
5. Doc. dr Jelena Pavlović Univerzitet u istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

TEME OKRUGLOG STOLA:
Pored implementacije formalnog obazovanja medicinskih sestara u zdravstvu, na konferenciji će
biti zastupljene brojne teme koje se odnose na sve nivoe obrazovanja zdravstvenih radnika:
1. Kako graditi akademsku karijeru u sestrinstvu?
2. Obrazovanje srednješkolskog kadra.
3. Nostrifikacija diploma u zemljama EU.
4. Usaglašavanje nastavnog plana i programa za sve medicinske Visoko-školske ustanove

na nivou republike.
5. Da li je dovoljan broj sati praktične nastave u odnosu na teorijsku nastavu?
6. Praktična nastava – nedostaci, mogućnosti i prednosti
7. Prekvfalifikacija, problem ili izazov?
8. Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika u Republici Srbiji.
9. Edukacija kao stimulacija, vizija ili ne?
Na osnovu predloženih tema okruglog stola molimo vas da uzmete učešće u vidu prezentacije
vaših iskustava te da razmenom informacija i znanja pomognemo u donošenju zaključaka koji će
biti upućeni Ministarstvu zdravlja kao i Ministarstvu prosvete Republike Srbije.

Prijava radova i učesnika putem mejla: unija.umsztrs@gmail.com
Cena kotizacije,smeštaja i prevoza su u pripremi. Skup će biti akreditovan od strane
Zdravstvenog saveta.