O nama

Očuvanje i unapređenje zdravlja je osnovna i prioritetna potreba savremenog čoveka, pa su realni i opravdani razlozi za edukaciju kadrova u području zdravstva. Nova reforma sistema zdravstvene zaštite, koju je donela Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja izdvaja primarnu zdravstvenu zaštitu i potrebu za angažovanjem većeg broja visoko obrazovnog kadra koji će se baviti problemima prevencije. Postavljeni su novi i savremeni pristupi u ispitivanju i sprečavanju nastanka pojedinih bolesti, što stvara veliku potrebu za adekvatno kvalifikovanim kadrom koji će sprovoditi odgovarajuće mere zaštite. Osnovni preduslov za zdravo i radno sposobno stanovništvo su zdravi uslovi kao i zdravi stilovi življenja.

U humanoj populaciji otkrivene su nove bolesti, novi patogeni mikroorganizmi, sintetizovan veliki broj novih aktivnih supstanci. U novije vreme dolazi do velike migracije stanovništva, demografskih promena, a stopa starije populacije sve više raste. Sve ovo postavlja nove i veće zahteve za uslugama iz domena zdravstvene nege i zdravstvene zaštite.

Osnovni zadatak Škole je prenošenje najnovijih naučnih i stručnih teoretskih i praktičnih znanja i veština iz oblasti strukovne zdravstvene profesije, i to u okviru dva studijska programa: Strukovna medicinska sestra. Strukovni fizioterapeut.

Specifični zadaci: razvoj struke, nauke i unapređivanje stvaralaštva, obezbeđivanje stručnog podmlatka, pružanje mogućnosti pojedincima da se obrazuju tokom celog života, sprovođenje zakonske procedure za sticanje zvanja iz oblasti strukovne zdravstvene profesije, priprema i organizovanje stručnih skupova, organizovanje i sprovođenje programa za stalno stručno usavršavanje zaposlenih, transfer znanja u oblasti zdravstvene zaštite, nege, zaštite i očuvanja životne sredine i  organizacije integrisanog i holističkog pristupa korisniku usluga.

Partneri i saradnici u realizaciji nastavnog plana i programa:

Vojno medicinska akademija /VMA, Dom zdravlja Savski venac, Predškolska ustanova Čukarica, Predškolska ustanova Dolina čuda, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Ambulanta Dea medik, PRO FIZIO Ambulanta za rehabilitaciju, Škola za oštećene sluhom-nagluve „Stefan Dečanski“, Egzakta Medikal Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Ginekološka ordinacija Mladenović, Srednja medicinska škola Veljko Dugošević, Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Patohistološka laboratorija dr Radosavljević, Opšta bolnica Loznica, Heliant.


Ovde možete preuzeti ceo flajer u PDF formatu ( LINK )

Video