Akreditacija

 

Na osnovu Odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-00378/11/2019-03 od 19.02.2020. godine, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju izdalo je Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove broj 612-00-00378/12/2019-03 od 19.02.2020. godine.
Kako je ustanova ispunila sve standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova, visokoškolska ustanova Visoka zdravstvena škola strukovnih studija ,,Medika“ je akreditovana.

Na osnovu Odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-00379/11/2019-03 od 20.02.2020. godine, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju izdalo je Uverenje o akreditaciji studijskog programa broj 612-00-00379/12/2019-03 od 20.02.2020. godine.
Kako je ustanova ispunila sve standarde za akreditaciju studijskog programa, studijski program OSS Strukovna medicinska sestra u okviru polja medicinskih nauka i to za upis 40 ( četrdeset ) studenata u sedištu ustanove je akreditovan.

Na osnovu Odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-00380/11/2019-03 od 20.02.2020. godine, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju izdalo je Uverenje o akreditaciji studijskog programa broj 612-00-00380/12/2019-03 od 20.02.2020. godine.
Kako je ustanova ispunila sve standarde za akreditaciju studijskog programa, studijski program OSS Strukovni fizioterapeut u okviru polja medicinskih nauka i to za upis 40 ( četrdeset ) studenata u sedištu ustanove je akreditovan.

Na osnovu Odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-00380/11/2019-03 od 21.04.2020. godine, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju izdalo je Uverenje o akreditaciji studijskog programa broj 612-00-00380/12/2019-03 od 21.04.2020. godine.
Kako je ustanova ispunila sve standarde za akreditaciju studijskog programa, studijski program MSS Master manadžment u zdravstvu u okviru polja medicinskih nauka i to za upis 21 ( dvadeset i jedan ) studenta u sedištu ustanove je akreditovan.

LINKOVI:

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove – LINK

Akreditacija studentskog programa – Strukovna medicinska sestra – LINK

Akreditacija strudijskog programa – Strukovni fizioterapeut – LINK

Akreditacija studijskog programa – Master menadžment u zdravstvu – LINK

Dopuna uverenja o akreditaciji  SMS – LINK

Akreditacija studijskog programa Vsokoškolska jedinica Kruševac – LINK

Dozvola za rad 10.10.2019.

Dozvola za rad 13.05.2020.

Rešenje o izmeni dozvole za rad

Rešenje o dopuni dozvole za rad