Naši profesori

Naši profesori

  • Doc. dr Snežana Moretić-Mićić, osnovnu školu i gimnaziju završila u Loznici, Kembridžu (Engleska) i Bornmutu (Engleska). Diplomirala na osnovnim studijama, odbranila magistarski rad i doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Predavač engleskog jezika prosvetnih i akademskih institucija, kao i stručnih jezičkih instituta, kontinuirano od 1993. Prevodilac i inokorespondent engleskog jezika aktivno od 1998. (Međunarodna asocijacija prevodilaca – FIT, Pariz, Francuska). Sudski tumač – Ministarstvo pravde RS, stalni angažman od 2002. Recenzent udžbenika za engleski jezik,  angažovana  u Oxford centru i Ministarstvu prosvete RS, od 2012. Učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, ukupno 28 do sada. Trenutno ima izbor u zvanje docenta i poziciju menadžera za predmet Engleski jezik na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd od 2016 . i na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija „Medika“, Beograd od 2020 . Član je više akademskih i stručnih, nacionalnih i međunarodnih udruženja.