Master strukovne studije

UPIS  NA MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: STRUKOVNI MASTER MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

 BROJ STUDENATA: 21 student

 

Prijavljivanje kandidata 29.06. – 04.07.2020.
Preliminarni rezultati 07.07.2020.
Konačna rang lista 10.07.2020.
Upis 13.07. – 18.07.2020.

 

OPŠTI USLOVI:

Na master strukovne studije može se upisati lice koje je prethodno završilo osnovne strukovne studije.

Prioritet pri upisu imaju kanditati koji imaju završene osnovne strukovne studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova na studijskim programima Strukovna medicinska sestra i Strukovni fizioterapeut.

Na master strukovne studije može se upisati i lice:

 • koje je završilo strukovne studije prvog stepena od najmanje 180 ESPB bodova (drugi obrazovni profili iz oblasti medicinskih nauka)
 • koje je završilo strukovne studije prvog stepena od najmanje 180 ESPB bodova (obrazovni profili van oblasti medicinskih nauka), ukoliko u okviru utvrđenog broja studenata koji se primaju na studijski program, ostane slobodnih mesta.

PRIJAVA ZA UPIS:

Prilikom prijave kandidati prilažu se sledeća dokumenta:

 • prijavni list (dobija se u školi),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • očitana ili fotokopirana lična karta,
 • overene fotokopije stečenih diploma na prethodnim nivoima studija i dodataka diplome
 • uverenja o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni na osnovnim studijama.

UPIS:

Pravo upisa stiče kandidat koji je ispunio uslove i na rang listi se nalazi u okviru odobrenog broja za upis utvrđenog u konkursu. Ako se kandidat koji je na to stekao parvo ne upiše u roku predviđenom konkursom, umesto njega se upisuje naredni kandidat sa rang liste koji ispunjava sve uslove.

Sa kandidatima koji se upisuju na master strukovne studije Škola zaključuje ugovor, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, uz već podneta dokumenta, podnosi i:

 • dva prijavna lista ŠV – 20 – dobija se u školi,
 • tri fotografije formata 3,5 h 4,5 cm,
 • dokaz o uplati naknade – upisnine u visini od 6.000 dinara na ime troškova upisa: indeks, ŠV 20, dnevnik prakse, štampani udžbenici i praktikumi, izdanja publikovana na internet adresi škole, informator, obrasci za ostvrivanje prava u toku studija, materijal za realizaciju predispitnih aktivnosti, materijal za aktivnosti Studentskog parlamenta, materijal za projekte studenata, troškovi  učešća studenata na studentskim manifestacijama ;
 • dokaz o uplaćenoj školarini, koja se plaća u celosti ili u 12 rata.

Školarina se plaća na tekući račun Škole broj 160-6000000013893-80.

ŠKOLARINA: 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

 

Detaljnije informacije mozete pronaci u Konkursu na sajtu skole.

 

STUDENTSKI SERVIS – KONKURS