Zašto Medika

Tendencija savremenog društva da postane deo EU, zahteva visoko edukovan kadar na polju medicinskih nauka. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “Medika“ je samostalna visokoškolska ustanova koja realizuje trogodišnje studije (180 ESP bodova) na studijskim programima:

• Strukovna medicinska sestra
• Strukovni fizioterapeut

Plan i program obrazovanja strukovne medicinske sestre i strukovnog fizioterapeuta je usklađen sa međunarodnim standardima i standardima EU / načela Minhenske i Bolonjske deklaracije, Direktiva 2005/36/EZ i 2013/55/EU, Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, zahtevi Svetske konfederacije za fizikalnu terapiju – WCPT/. Efikasnost studiranja biće na visokom nivou, čemu će doprineti uslovi rada, program i odgovarajući kadar. “Medika“ prati savremene trendove u obrazovanju, primenjuje savremene metode i sredstva u nastavi, sa težištem na individualnom i praktičnom radu.
Akreditacija i dozvola za rad: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “Medika“ iz Beograda poseduje dozvolu za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdatu po pozitivnom mišljenju Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta pod brojem 612-00-00318/6/2019-03 od 30. 9. 2019.