JAVNI POZIV

ZA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA VISOKE
ZDRAVSTVENE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA MEDIKA U OKVIRU

PROGRAMA ERAZMUS+ KA131

Prema ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisan između Visoke zdravstvene
škole strukovnih studija Medika i nacionalne Fondacije Tempus u okviru Erazmus+ programa
mobilnosti KA131, projekat broj 2022-1-RS01-KA131-HED-000062729, Visoka zdravstvena
škola strukovnih studija Medika (VZŠSS MEDIKA), objavljuje Javni poziv za odlaznu
mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja VZŠSS MEDIKA prema visokoškolskim
ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.
TRAJANJE JAVNOG POZIVA: 01.juna 2023. – 31.avgusta 2023. godine
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: četvrtak, 31.avgust 2023. godine do 16 časova
VRSTA MOBILNOSTI: mobilnost u svrhu profesionalnog usavršavanja (eng. Staff Mobility
for Training)
PERIOD REALIZACIJE MOBILNOSTI: akademska 2023/2024. godina
TRAJANJE MOBILNOSTI: u trajanju od 5 do 7 dana, u skladu sa ugovorom o dodeli
namenskih bespovratnih sredstava, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog i nenastavnog
osoblja VZŠSS MEDIKA. Mobilnost se mora završiti najkasnije do 30.juna 2024. godine.
ERAZMUS+ KA131 PARTNER: Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za
dentalnu medicinu i zdravstvo ( http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-
incoming-students/unios-international-relations-office/ ).
PROCES PRIJAVLJIVANJA:
– Prijava se šalje Erazmus+ administrativnom članu VZŠSS MEDIKA
(erasmus.officemedika@gmail.com).
– Prijava se sastoji od obavezne i opcione dokumentacije. Ukoliko partnerska institucija
zahteva dodatnu dokumentaciju, ona će se smatrati obaveznim delom prijave.
– Na Javni poziv za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja raspisan od VZŠSS
MEDIKA mogu se prijaviti samo zaposleni na VZŠSS MEDIKA.
– Učesnik Javnog poziva je obavezan da preda Plan rada (usavršavanja) usaglašen sa
partnerskom institucijom, kao i da na istoj kontaktiraju kolege.
– Konačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi Erazmus+ komisija VZŠSS MEDIKA
nakon prethodne saglasnosti dobijene od strane partnerske institucije.
– Učesnik Javnog poziva je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju
traženu Javnim pozivom. Nepotpune, neadekvatno popunjene i zakasnele prijave
neće se uzeti u razmatranje.

– Učesnik Javnog poziva je obavezan da vlada jezikom na kome će biti realizovana
mobilnost.
– U skladu sa dodeljenim namenskim bespovratnim sredstvima, mobilnost se odobrava za
jednog učesnika.
– Pažljivo pročitati opšte informacije Javnog poziva i upoznati se sa dokumentacijom
potrebnom za prijavu.
– Pripremljena i skenirana dokumenta poslati u PDF formatu na e-mail:
erasmus.officemedika@gmail.com , sa naznakom ZA JAVNI POZIV ERAZMUS i
kratak opis sadržaja prijave.
– Prijava se verifikuje tako što administrativni član na poslovima međunarodne saradnje
povratnim e-mailom potvrđuje uredan prijem prijavne dokumentacije. Učesnik Javnog
poziva koji u roku od 48 sati nakon slanja prijave ne dobije potvrdu prijema preporučuje
se da obavezno putem e-maila zahteva informaciju o statusu svoje prijave.
Пријава мора да садржи следећу обавезну документацију:
– Потписану сагласност о прикупљању и обради података о личности
– Пријавни формулар (енг. Student Application Form, https://medika.edu.rs/wp-
content/uploads/2021/06/1.-Application-Form.pdf )
– Ugovor o mobilnosti zaposlenih za obuku (енг. Mobility Agreement Staff Mobility For
Training, https://medika.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/10b.-Mobility-Agreement-
Staff-Mobility-for-Training-Erasmus.pdf )
– Pozivno pismo ili saglasnost partnerske institucije za obavljanje mobilnosti
– Plan rada (usavršavanja)
– Potvrda o znanju engleskog jezika ili drugog jezika na kom će se odvijati mobilnost
– Biografija učesnika na engleskom jeziku
– Kopija pasoša (samo strana sa ličnim podacima)
– Osim navedenih, nastavno i nenastavno osoblje može priložiti i druga dokumenta od
značaja za izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski
boravak ili praksa u inostranstvu, rad na međunarodnoj konferenciji, učešće u
međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili
sportskom takmičenju, itd.).
*Za popunjavanje potrebne dokumentacije možete konsultovati akademskog
koordinatora (dranita.medika@gmail.com).
KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA
– Selekcija kandidata biće sprovedena u skladu sa:
– Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti i priznavanju perioda mobilnosti
( https://medika.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/4.-Rulebook-on-International-
Mobility-and-Recognition-of-Mobility-Periods-with-amendments.pdf ) i
– Pravilima i uslovima za selekciju studenata i zaposlenih za međunarodnu mobilnost
(https://medika.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/5.-Rules-and-conditions-for-
selection-off-students-and-staff-for-interational-mobility.pdf )

INFORMACIJE O DODATNOJ PODRŠCI
– U skladu sa ranije pomenutim ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava,
VZŠSS MEDIKA će za nastavno i nenastavno osoblje na mobilnosti u zemljama EU i
trećim zemljama koje ravnopravno učestvuju u Programu obezbediti nadoknadu troškova
prevoza i individualnu podršku za troškove boravka u mestu održavanja aktivnosti.
– Maksimalni iznosi sredstava namenjenih pokrivanju troškova prevoza učesnika
mobilnosti u zavisnosti od udaljenosti navedeni su u tabeli 1 („udaljenost“ je razdaljina
između mesta iz kojeg se putuje i mesta održavanja aktivnosti dobijena primenom
daljinara Evropske Komisije: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-
tools/distance-calculator
Tabela 1. Troškovi prevoza

Udaljenost

Maksimalan iznos (po učesniku)
Standardni prevoz Zeleni prevoz

Оd 10 dо 99 km 23 EUR  /
Оd 100 dо 499 km 180 EUR 210 EUR
Оd 500 dо 1999 km 275 EUR 320 EUR
Оd 2000 dо 2999 km 360 EUR 410 EUR
Оd 3000 dо 3999 km 530 EUR 610 EUR
Оd 4000 dо 7999 km 820 EUR  /
8000 km ili ili više 1500 EUR  /

– Iznosi individualne podrške za pokrivanje troškova boravka nastavnog i nenastavnog
osoblja tokom mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja na VŠ institucijama u pojedinim
grupacijama zemalja navedeni su u tabeli 2.

Tabela 2. Troškovi boravka

Grupacija
zemlje

Zemlja u kojoj se realizuje
mobilnost Iznos podrške po danu

GRUPA 1
Zemlje sa višim
troškovima
života

Danska, Finska, Island, Irska,
Luksemburg, Švedska, Velika
Britanija, Lihtenštajn,
Norveška

180 EUR

GRUPA 2
Zemlje sa
srednjim
troškovima
života

Austrija, Belgija, Nemačka,
Francuska, Italija, Grčka,
Španija, Kipar, Holandija,
Malta, Portugalija

160 EUR

GRUPA 3
Zemlje sa nižim
troškovima
života

Bugarska, Hrvatska, Češka,
Estonija, Letonija, Litvanija,
Mađarska, Poljska,
Rumunija, Slovačka,
Slovenija, Republika Severna
Makedonija, Turska, Srbija

140 EUR

– Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti pravo na nadoknadu
prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć
prilikom putovanja, medicinska nega, pomoćna oprema, osoba u pratnji i drugo),
podnošenjem dodatne dokumentacije (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-
grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/ ).
– Napomena o oporezivanju: Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o
porezu na dohodak građana, koji je u Republici Srbiji stupio na snagu 14. decembra
2019. godine, porez na dohodak građana se ne plaća, između ostalog, i na primanja
ostvarena po osnovu „naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u
programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja,
obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa
navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom
nivou“. Navedena dopuna zakona se odnosi i na naknadu troškova boravka koju fizička

lica ostvaruju u okviru projekata mobilnosti Erasmus+. Neoporezivi iznos naknade
troškova boravka se svake godine usklađuje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u
prethodnoj kalendarskoj godini, a najnovijim usklađivanjem u februaru 2023. je povećan
na 128.198 dinara. Naknade troškova boravka iznad ovog iznosa oporezuju se po stopi od
20%, a po istoj stopi oporezuju se i naknade troškova prevoza bez obzira na iznos.
– Dvostruko finansiranje: Učesnici ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava
programa mobilnosti Erasmus+ ako je njihov boravak u inostranstvu dodatno finansiran
sredstvima koja potiču iz drugih programa i/ili projekata Evropske Unije.
– Zdravstveno osiguranje nastavnog i nenastavnog osoblja u toku trajanja mobilnosti je
obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+.
Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u
skladu sa zahtevima partnerske institucije.
Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, obratiti se odgovarajućem Erazmus+
administrativnom članu na e-mail (erasmus.officemedika@gmail.com).
Erazmus administrativni član, u toku Javnog poziva, zadužen je za:
– Prikupljanje i obradu prijava za Erazmus+ mobilnost
– Komunikaciju sa zainteresovanim kandidatima
– Sprovođenje dela Javnog poziva
– Komunikaciju sa Erazmus+ akademskim koordinatorom
– Dostavljanje rang-liste sa bodovanim kandidatima