JAVNI POZIV

ZA MOBILNOST STUDENATA VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE
STRUKOVNIH STUDIJA MEDIKA U OKVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ KA131

Prema ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisan između Visoke zdravstvene
škole strukovnih studija Medika i nacionalne Fondacije Tempus u okviru Erazmus+ programa
mobilnosti KA131, projekat broj 2022-1-RS01-KA131-HED-000062729, Visoka zdravstvena
škola strukovnih studija Medika (VZŠSS MEDIKA) objavljuje Javni poziv za odlaznu mobilnost
studenta VZŠSS MEDIKA prema visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih
zemalja pridruženih Programu.
TRAJANJE JAVNOG POZIVA: 01.juna 2023. – 31.avgusta 2023. godine
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: četvrtak, 31.avgust 2023. godine do 16 časova
VRSTA MOBILNOSTI: mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse (Student Mobility for
Traineeships)
PERIOD REALIZACIJE MOBILNOSTI: akademska 2023/2024. godina
TRAJANJE MOBILNOSTI: u trajanju od najmanje 2 meseca, u skladu sa ugovorom o
stručnoj praksi. Mobilnost se mora završiti najkasnije do 30.juna 2024. godine.
ERAZMUS+ KA131 PARTNER: Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za
dentalnu medicinu i zdravstvo (http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-
incoming-students/unios-international-relations-office/ ).
PROCES PRIJAVLJIVANJA:
– Prijava se šalje Erazmus+ administrativnom članu VZŠSS MEDIKA
(erasmus.officemedika@gmail.com).
– Prijava se sastoji od obavezne i opcione dokumentacije. Ukoliko partnerska institucija
zahteva dodatnu dokumentaciju, ona će se smatrati obaveznim delom prijave.
– Na Javni poziv za mobilnost studenata raspisan od VZŠSS MEDIKA mogu se prijaviti
samo studenti koji su upisani na VZŠSS MEDIKA.
– Studenti prve godine osnovnog studijskog programa nemaju pravo da učestvuju u
mobilnosti.
– Konačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi Erazmus+ komisija VZŠSS MEDIKA
nakon prethodne saglasnosti dobijene od strane partnerske institucije.
– Učesnik Javnog poziva je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju
traženu Javnim pozivom. Nepotpune, neadekvatno popunjene i zakasnele prijave
neće se uzeti u razmatranje.

– Učesnik Javnog poziva je obavezan da vlada jezikom na kome će biti realizovana
mobilnost.
– U skladu sa dodeljenim namenskim bespovratnim sredstvima, mobilnost se odobrava za
jednog učesnika.
– Pažljivo pročitati opšte informacije Javnog poziva i upoznati se sa dokumentacijom
potrebnom za prijavu.
– Pripremljena i skenirana dokumenta poslati u PDF formatu na e-mail:
erasmus.officemedika@gmail.com, sa naznakom ZA JAVNI POZIV ERAZMUS i
kratak opis sadržaja prijave.
– Prijava se verifikuje tako što administrativni član na poslovima međunarodne saradnje
povratnim e-mailom potvrđuje uredan prijem prijavne dokumentacije. Učesnik Javnog
poziva koji u roku od 48 sati nakon slanja prijave ne dobije potvrdu prijema preporučuje
se da obavezno putem e-maila zahteva informaciju o statusu svoje prijave.
Пријава мора да садржи следећу обавезну документацију:
– Potpisanu saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti
– Prijavni formular (енг. Student Application Form, https://medika.edu.rs/wp-
content/uploads/2021/06/1.-Application-Form.pdf )
– Prepis ocena (енг. Transcript of Records, https://medika.edu.rs/wp-
content/uploads/2021/06/5.-Transcript-of-Records.pdf )
– Ugovor o stručnoj praksi (енг. Learning Agreement Student Mobility for Traineeships,
https://medika.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/4b.-Learning-Agreement-Student-
Mobility-for-Traineeships-Erasmus.pdf )
– Potvrda o znanju engleskog jezika ili drugog jezika na kom će se odvijati mobilnost
– Biografija učesnika na engleskom jeziku
– Motivaciono pismo na engleskom jeziku (do 1 strane)
– Kopiju pasoša (samo strana sa ličnim podacima)
– Za studente završne godine potrebna je Potpisana izjava da neće završiti VZŠSS
MEDIKA dok ne realizuju mobilnost.
– Osim navedenih, student može priložiti i druga dokumenta od značaja za izbor kandidata,
kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak ili praksa u inostranstvu,
rad na međunarodnoj konferenciji, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na
međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.).
*Za popunjavanje potrebne dokumentacije možete konsultovati akademskog
koordinatora (dranita.medika@gmail.com).
KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA
Selekcija kandidata biće sprovedena u skladu sa:
– Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti i priznavanju perioda mobilnosti
(https://medika.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/4.-Rulebook-on-International-
Mobility-and-Recognition-of-Mobility-Periods-with-amendments.pdf ) i

– Pravilima i uslovima za selekciju studenata i zaposlenih za međunarodnu mobilnost
(https://medika.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/5.-Rules-and-conditions-for-
selection-off-students-and-staff-for-interational-mobility.pdf )

Tabela 1. Iznosi Erasmus+ KA131 mesečnih stipendija za studente po zemljama
Grupacija zemlje Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Iznos po
mesecu

GRUPA 1
Programske zemlje sa
višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska,
Lihtenštajn, Norveška +
Velika Britanija, Švajcarska, Farska Ostrva

600 EUR

GRUPA 2
Programske zemlje sa
srednjim troškovima
života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka,
Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugalija +
Andora, Monako, San Marino, Vatikan

600 EUR

GRUPA 3
Programske zemlje sa
nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija,
Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija,
Republika Severna Makedonija, Turska, Srbija

540 EUR

INFORMACIJE O DODATNOJ PODRŠCI
– Iznos individualne podrške za KA131 mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne
prakse uvećava se za 150 EVRA mesečno u odnosu na iznose navedene u tabeli 1.
– Studenti sa smanjenim mogućnostima mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva
individualne podrške za inkluziju od 250 EVRA mesečno. Pri tome, učesnici sa
smanjenim mogućnostima koji obavljaju studentsku praksu imaju pravo na dodatnu
podršku i za studente sa smanjenim mogućnostima i za studente koji obavljaju praksu
(ukupno 400 EVRA mesečno). Osim toga, osoba sa invaliditetom/ hendikepom/ teškim
zdravstvenim stanjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih
troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja,
medicinska negu, pomoćna oprema, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne
dokumentacije. Detaljne informacije o ciljnim grupama za inkluziju, potrebnoj
dokumentaciji i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodatak dostupne su na sajtu

Fondacije Tempus (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-
okviru-erazmus-plus-programa/ ). Pripadnost bilo kojoj od navedenih ciljnih grupa
potvrđena odgovarajućom dokumentacijom dovoljna je za ostvarenje prava na dodatak za
inkluziju.
– Studenti su obavezni da se u prijavi na Javni poziv samo izjasne da li će zahtevati
dodatna sredstva za inkluziju ili ne, a dokumentacija kojom učesnik koji se izjasnio za
dodatna sredstva dokazuje pripadnost nekoj od ciljnih grupa biće zahtevana naknadno,
nakon što postupak selekcije po Javnom pozivu bude završen.
– Putni troškovi učesnika u dugoročnoj studentskoj mobilnosti koji budu izabrani po
ovom Javnom pozivu nisu pokriveni programom Erasmus+ KA131. Učesnici samostalno
organizuju putovanje i snose putne troškove, ali mogu se opredeliti za zeleni prevoz. U
tom slučaju dobiće jednokratno iznos od 50 EUR kao dopunsku individualnu podršku za
zeleno putovanje, a mogu dobiti i do 4 dana dodatne individualne podrške za dane
putovanja, ako to bude relevantno.
– Zdravstveno osiguranje studenata u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi
osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+. Učesnici su u obavezi da
samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne
institucije. Učesnici mobilnosti u svrhu obavljanja prakse su, pored zdravstvenog
osiguranja, obavezni da poseduju i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje
od građanske odgovornosti.
– Onlajn jezička podrška (Online Linguistic Support – OLS): OLS je elektronska
platforma za testiranje jezičke kompetencije odabranih studenata za ERAZMUS+
mobilnost, kao i za pohađanje kursa engleskog ili drugog stranog jezika tokom perioda
mobilnosti. Selektovanim studentima biće poslate instrukcije za pristup OLS platformi
radi testiranja poznavanja jezika pre odlaska na mobilnost i na kraju mobilnosti, kao i da
mogu da pohađaju kurs odabranog stranog jezika tokom mobilnosti.
Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, obratiti se odgovarajućem Erazmus+
administrativnom članu na e-mail (erasmus.officemedika@gmail.com).
Erazmus administrativni član, u toku Javnog poziva, zadužen je za:
– Prikupljanje i obradu prijava za Erazmus+ mobilnost
– Komunikaciju sa zainteresovanim kandidatima
– Sprovođenje dela Javnog poziva
– Komunikaciju sa akademskim koordinatorom
– Dostavljanje rang-liste sa bodovanim kandidatima